Akademik Birimler

Uzaktan öğretim, "öğrencinin iletişim teknolojilerinden yararlanarak öğrenmesini sağlayan" çağdaş bir uygulamadır. Gelişmiş ya da gelişmekte olan pek çok ülkede uygulanmakta olan uzaktan öğretim yoluyla her yaş her gelir ya da her meslek grubundan insanın, üretkenliklerini yitirmeden, öğrenimlerini kendi hız ve kapasit...
Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, 1986'da  Anadolu'da çağdaş anlamda, Atatürk ilkelerinin ışığında Çoksesli Klasik Batı Müziği Eğitimi ile Sahne Sanatları Eğitimi verecek donanımlı bir Devlet Konservatuvarı kurma düşüncesiyle doğmuştur. Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü; Cumhuriyetin temel i...
Fakültemizde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri 18 Profesör, 16 Doçent, 20 Yardımcı Doçent, 2 Öğretim Görevlisi, 6 Araştırma Görevlisi ve 4 Uzman tarafından sağlanmaktadır. Yıllık kontenjanımız 120 öğrencidir. Öğretim dili Türkçedir. Program eczacılık mesleği ile ilgili zorunlu dersler içermektedir....
Edebiyat Fakültesi 1993\'te, yeniden yapılanma sonucunda 496 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. 1982 sonrasında ülkemizde Edebiyat Fakültesi adıyla kurulan ilk fakültedir. Tarih, Sosyoloji, Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümleriyle eğitime başlamıştır. İlk iki yıl örgün ve ekstern öğrenciye hizmet vermiştir. 1998-1999 öğretim yılında, Sanat Tarihi ve Arke...
1982\'de, Türkiye\'deki yükseköğretim kurumlarının yeniden yapılanmasından sonra, 1 bölüm ve bu bölüme bağlı Almanca ve İngilizce öğretmenliği olmak üzere 2 programla eğitim hizmeti vermeye başlayan Fakülte bugün Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Eğitim Bilimleri Bölümü, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, İlköğretim Bölümü, Özel Eğitim ...
Engelliler Entegre Yüksekokulu 1993-1994 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçmiştir. Uygulamalı Güzel Sanatlar Bölümünde Grafik Sanatları Lisans Programı, Seramik Sanatları Lisans Programı; İdari Meslekler Bölümünde Bilgisayar Operatörlüğü Önlisans Programı; Mimarlık Bölümünde Yapı Ressamlığı Önlisans Programlarında eğitim verilmektedir. Bünyesinde buluna...
Anadolu  Üniversitesi Fen Fakültesi, bilimsel  yeniliklerin anahtarı olacak  temel bilgileri  üreten ve topluma her türlü  ortamı  kullanarak eğitim  veren öncü  bir fakülte olmayı  vizyon olarak  benimsemiştir. Fen Fakültesi,  Fizik-Kimya-Biyoloji gibi doğa bilimlerinin  yanında,  doğanın  dili  olan Matematik ile doğa ve sosyal  bilim verilerini uygun  yönte...
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi; 1983\'te Uygulamalı Güzel Sanatlar Yüksekokulu olarak kurulmuş, 1985-1986 öğretim yılında Grafik ve Seramik bölümleriyle eğitime başlamış ve  1992\'de Güzel Sanatlar Fakültesine dönüştürülmüştür. Fakülte bugün, Grafik, Seramik-Cam, Çizgi Film (Animasyon), Heykel, Resim-Baskı Sanatları ve Temel Eğitim bölü...
Havacılık eğitiminde öncü bir kurulmuş olan Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi; Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Hava Trafik Kontrol, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Pilotaj ve Uçak Gövde Motor Bakım alanlarında lisans eğitimi sunmaktadır.Fakültenin amacı uluslararası havacılık standartlarına ve hava taşımacılığının kurallarına uygun olarak kalifiye pi...
Hukuk Fakültesi 1993\'te kurulmuştur. Fakültenin öğrenci alınmayan fakat eğitime destek veren Kamu Hukuku ve Özel Hukuk olmak üzere 2 bölümü vardır. Hukuk Fakültesi, hukukla ilgili tüm alanlarda çalışacak ve hukuk danışmanı, yargıç, savcı ve avukat olarak görev yapacak nitelikli insan gücü yetiştirme amacını gütmekte olup özel hukuk ve kamu hukuku konularında uz...
Anadolu Üniversitesinin temelini oluşturan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1958'den bugüne sürekli geliştirilen bir akademik altyapıya sahiptir ve örgün öğretimde güçlü bir modeli temsil eder. Vizyonumuz: Ulusal ve uluslararası alanlarda akademik ve bilimsel başarılarıyla, eğitim-öğretim kalitesiyle tanınan b...
1993'te kurulan İktisat Fakültesi, Açıköğretim Sistemi ile eğitim vermektedir. Açıköğretim Sistemine ek olarak akademik danışmanlık ve uygulama hizmetleri ile yüz yüze ve İnternet üzerinden eğitim de yapılmaktadır. İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ile Uluslarara...
İletişim Bilimleri Fakültesine 1982'de Sinema-Televizyon dışında İletişim Sanatları, Basım ve Yayımcılık, Eğitim İletişimi ve Planlaması gibi farklı bölümler eklenmiştir. Yeni yapılanma içinde Açıköğretim Fakültesine bağlanmıştır. 1991 yılında, 'İletişim Bilimleri Yüksekokulu' olarak Anadolu Üniversitesi...
 
İşletme Fakültesi, 1982-1983 öğretim yılından bu yana uzaktan eğitim uygulamasını sürdüren Açıköğretim sisteminin, 1993'te yeniden düzenlenmesiyle kurulmuştur. İşletme Fakültesi, yükseköğretimin geniş kesimlere yaygınlaştırılmasına önemli ölçüde katkıda bulunan bir fakültedir. Fak...
Fakülte Özel WEB Sayfası: mtf.anadolu.edu.tr
Anadolu Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, 14.11.2011'de , 2011/2471 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla;  evrensel düşünce ve değerlere sahip, sorunlara analitik yaklaşabilen, insan ve topluma öncelik veren, yaratıcı ve yenilik...
Sağlık Bilimleri Fakültesi, Bakanlar Kurulu’nun  25/06/2012 tarihli toplantısında alınan   2012/3363 sayılı kararname ve 04/08/2012 tarih ve 28374 sayılı Resmi Gazete yayını ile lisans ve lisansüstü düzeyinde eğitim vermek ve araştırma yapmak amacıyla kurulmuştur. Fakültemiz bünyesinde Dil ve Konuşma Terapisi ile Sosyal Hizmet Bölümlerinin açılması konusundaki tekl...
18 Ağustos 1993 tarih ve 496 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameyle kurulmuş olan  Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 24 Temmuz 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı (2013/5074) ile kapatılarak Spor Bilimleri Fakültesine dönüştürülmüştür. Kent, bölge, ülke ve dünya insanının yaşam kalitesi...
 
1993\'te kurulan Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu 10 Ocak 2012 tarihli Resmi Gazete\'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı (2011/2605) ile kapatılarak yerine Turizm Fakültesi kurulmuştur. Turizm Fakültesi, Türkiye’nin gelişen ve büyüyen turizm endüstrisine entelektüel ve kültürel bilgi birikimi ile birlikte meslek bilgisi yüksek, nitelikli insan gücü yetiştir...
Eğitim Bilimleri Enstitüsünde, eğitim bilimleri ve farklı öğretmenlik alanlarında lisansüstü eğitim verilmekle birlikte Ulusal ve Uluslararası projeler üretilmektedir.
Halen Enstitüde 10 Anabilim Dalında 13 Doktora, 17 Tezli Yüksek Lisans ve 5 Tezsiz Yüksek Lisans programları ile eğitim yürütülmektedir.
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Eğitim Bilimleri, Eğitimd...
Enstitü Web Sayfası için tıklayınız.
Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü 1993'te kurulmuş ve 1994'te faaliyete geçmiştir. Enstitüde bir profesör, dört doçent, beş yardımcı doçent, sekiz araştırma/ö...
20.07.1982\'de yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı hakkındaki 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle kurulmuş olan Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 18.08.1993\'te yürürlüğe giren 496 sayılı Kanun Hükmünde Kararname\'yle yeni kurulan Osmangazi Üniversitesine devredilmiştir. Aynı Kanun Hükmünde Kararname ile Anadolu Üniversitesi bünyesind...
Enstitümüz, 18.8.1993 gün ve 21672 sayılı Resmî Gazete\'de yayımlanan 496 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Anadolu Üniversitesi bünyesinde kurulmuş ve 1993-1994 Öğretim Yılı Bahar Döneminden itibaren lisansüstü eğitim vermeye başlamıştır. Kuruluş yıllarında Eczacılık Fakültesine bağlı ana bilim dallarında yüksek lisans ve doktora eğitimi veren Enstitümüzd...
Sosyal Bilimler Enstitüsü 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 19. maddesi gereği 1982-1983 Öğretim Yılında hizmete başlamıştır. Başlangıçta dokuz anabilim/anasanat dalında yürütülen Yüksek Lisans ve Doktora/Sanatta Yeterlik programları, zaman içerisinde genişleyerek 2002-2003 öğretim yılında yirmi üç anabilim/anasanat dalına yükselmiştir. Sosyal Bilimler Enstit...
Enstitümüzün temel amacı doğayı tehtid etmeyen ve doğa tarafından tehtid edilmeyen insan yerleşimlerinin ortaya çıkarılması için gerekli olan bilgileri elde etmek ve bunlara ilişkin analizleri yapmaktır. Anadolu Üniversitesi, Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezine bağlı olarak 1989 yılında başlayan Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemle...
Yabancı Diller Yüksekokulunda Temel Yabancı Diller, Modern Diller ve Mütercim-Tercümanlık bölümleri bulunmaktadır. Temel Yabancı Diller Bölümünde, Üniversitemiz fakülte ve yüksekokul öğrencilerinin İngilizce, Almanca ve Fransızca hazırlık sınıfı eğitimi yürütülürken, Modern Diller Bölümünde...
Eskişehir Meslek Yüksekokulu 1990 yılında toplam beş programla açılmıştır. Açılışta, Teknik Programlar (Bilgisayar Programcılığı, Matbaacılık, Radyo TV Tekniği) ve İktisadi ve İdari Programlar (Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Turizm ve Otel İşletmeciliği) olmak üzere iki ana dalda, toplamda beş programla eğitime açıl...
Porsuk Meslek Yüksekokulu eğitim öğretim hayatına 2001'de, Basım ve Yayın Teknolojileri, Bilgisayar Programcılığı, Radyo ve Televizyon Teknolojisi, Raylı Sistemler ve Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri olmak üzere beş program ile başlamıştır. Yüksekokulda, 2010 yılı itibariyle ise 26 programda eğitim verilmektedir.Bu programlar şunlardır: Basım ve Yayın ...
Anadolu Üniversitesi Ulaştırma Meslek Yüksekokulu 2012-2013 eğitim-öğretim yılında, Anadolu Üniversitesi Porsuk Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi, Raylı Sistemler İşletmeciliği, Raylı Sistemler Makine Teknolojisi, Raylı Sistemler Makinistlik, Raylı Sistemler Yol Teknolojisi, Ulaştırma ve Traf...
Yunus Emre Meslek Yüksekokulu 2008'de, Eczane Hizmetleri ve Çocuk Gelişimi Programlarıyla Eğitim-Öğretim faaliyetine başlamış olup sağlık ve eğitim alanında nitelikli ara eleman yetiştirmek için ön lisans düzeyinde eğitim vermektedir. 2009'da mevcut programlara ek olarak Yüksekokulda,  Saç Bakımı ve G&uum...